Vragen over intrekking ontheffing afschot eenden


Indiendatum: mrt. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Inleiding

Natuurmonumenten en de Vogelbescherming roepen de staatssecretaris van Natuur op om de jacht op de wilde eend op te schorten. Nu is deze soort vrij bejaagbaar in Nederland, zoals vastgelegd in de natuurwet. Uit recent onderzoek van SOVON en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) blijkt dat de soort de afgelopen jaren met twintig procent is afgenomen. De dalende trend houdt voorlopig nog aan, is de verwachting. De precieze reden van de tanende populatie is onbekend. Na de zomer geven de onderzoeksinstituten daar meer duidelijkheid over. Het aantal wilde eenden neemt in Nederland al jaren flink af. In 2000 werden er in ons land nog ruim 500.000 broedparen geteld. Dit jaar zijn dat er twintig procent minder en er lijkt geen einde aan de daling te komen. Bovendien overwinteren steeds minder wilde eenden in ons land.

Het tijdelijk stopzetten van de jacht is noodzakelijk volgens deskundigen. Bovendien richten wilde eenden nagenoeg geen schade of overlast aan in ons land. Dit zou reden tot ingrijpen kunnen legitimeren. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de stand van de wilde eend. Nu het slecht gaat met de soort, zoals uit onderzoek blijkt, moet de jacht tijdelijk gestaakt worden.

De provincie Overijssel heeft in september 2014 voor de maximale periode van vijf jaar een ontheffing verleend om wilde eenden te doden in verband met schadebestrijding. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de stand van de wilde eend nu het slecht gaat met de soort, zoals uit onderzoek blijkt.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen:

Vragen

  1. Kent u de berichten ‘Tijdelijk geen jacht op de wilde eend’[1], ‘Stop jacht op de wilde eend’[2], ‘Staak de jacht op de wilde eend’[3], ‘Staak voorlopig jacht op de zieltogende wilde eend’[4], ‘Onderzoek naar drastische terugloop populatie eenden’[5] en ‘Steeds minder eenden in Nederland’[6]?
  2. Bent u met ons van mening dat hetgeen omschreven staat in de bovengenoemde ontheffing m.b.t. de stand van de wilde eend inmiddels is veranderd? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u onze zorgen over de teruglopende stand van de wilde eend?
  4. De schade-uitkering in zowel 2012 en 2013 bedroeg voor heel Overijssel minder dan € 500,-- . Bent u met ons van mening dat deze schade, zeker gezien de geschetste situatie, het doden van wilde eenden in verband met schadebestrijding niet rechtvaardigt? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid het voorzorgsbeginsel toe te passen en de ontheffingverlening (voorlopig) in te trekken totdat meer duidelijk is over de enorme teruggang van de stand van de wilde eend? Zo ja, per wanneer? Zo nee, kunt u zo specifiek mogelijk aangeven waarom niet?

[1] https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/persberichten/tijdelijk-geen-jacht-op-wilde-eend

[2] http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/q/ne_id/1833

[3] http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4259720/2016/03/09/Staak-de-jacht-op-de-wilde-eend.dhtml?utm_medium=rss&utm_content=trouwnieuws

[4] http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/staak-voorlopig-jacht-op-zieltogende-wilde-eend

[5] http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4258255/2016/03/07/Onderzoek-naar-drastische-terugloop-populatie-eenden.dhtml

[6] http://nos.nl/artikel/2091302-steeds-minder-eenden-in-nederland-en-niemand-weet-hoe-dat-komt.html

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 13 mei 2016

Antwoord 1 en 2
Wij kennen de berichten over de wilde eenden. Dit verandert echter naar onze mening niet hetgeen is vastgelegd in de ontheffing. De dalende trend van het aantal broedende en niet broedende vogels wordt ook in de ontheffing weergegeven en is in onze overweging bij het verlenen van de ontheffing meegewogen. De Wilde eend is een van de meest voorkomende watervogelsoorten in Overijssel. Omdat er jaarlijks maar een zeer gering aantal wilde eenden met de verleende ontheffingen geschoten worden (46 wilde eenden in 2015), zal dit geen effect hebben op de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Antwoorden 3, 4 en 5
Op dit moment delen wij uw zorg over een teruglopende stand van de wilde eend niet. Omdat het onderzoek naar de terugloop van het aantal wilde eenden nog niet is afgerond, vinden wij het voorbarig hier nu conclusies aan te verbinden. Voor wat betreft de hoogte van de schade-uitkering, zijn wij van mening dat door het verlenen van een ontheffing grote gewasschade is voorkomen.
Zoals beschreven in de beantwoording van vraag 2, zien wij nu geen noodzaak de ontheffing (voorlopig) in te trekken omdat de aantallen eenden daar op dit moment geen aanleiding toe geeft.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over zinloos afschot kolganzen

Lees verder

Vragen over uitzetten korhoenders Sallandse Heuvelrug

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer