Vragen over uitzetten korhoenders Sallandse Heuvelrug


Indiendatum: apr. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vragen

Gedeputeerde Maij heeft aangegeven dat de komende vijf jaar jaarlijks 25 korhoenders uit Zweden worden uitgezet die moeten voorkomen dat deze zeldzame heidevogel voorgoed verdwijnt van de Sallandse Heuvelrug? [1]

  1. Wat vindt GS ervan dat de korhoenders die hier eerder zijn uitgezet van honger stierven, omdat door het zeer hoge stikstofgehalte nauwelijks nog insecten aanwezig zijn en dat de toekomstige hoenders hetzelfde lot wacht, omdat het gebied nog onvoldoende hersteld is?
  2. Hoe verhoudt het uitzetten van korhoenders, zonder dat er een adequaat voedselaanbod is, zich tot de wettelijke taak van de overheid om de natuur en de dieren die er leven te beschermen?
  3. Deelt u de mening dat eerst de natuur en biodiversiteit moeten herstellen en dat het uitzetten van dieren voordat de natuurwaarden hersteld zijn de omgekeerde weg is? Zo ja, bent u bereid het uitzetten van de Zweedse korhoenders een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat het zeer verontrustend is dat hoge concentraties stikstof een sterke negatieve invloed hebben op het aantal insecten op de Sallandse heuvelrug? Zo ja, deelt u de mening dat de stikstofuitstoot drastisch dient te worden verminderd en dat inkrimping van de veehouderij, als grootste uitstoter van stikstof, daarbij onvermijdelijk is? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u onze mening dat toerisme en economie geen redenen moeten zijn om dieren in de natuur uit te zetten, en al helemaal niet als die dieren ten dode zijn opgeschreven doorhet ontbreken van voldoende insecten als voedsel? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe gaat u voorkomen dat plannen om natuur toegankelijker en aantrekkelijker te maken door de natuur beter af te stemmen op de wensen van recreanten ten koste gaat van de natuur en de dieren die in die natuur leven?

[1] De Twentsche Courant Tubantia 5 april 2016: Nieuwe 'Zweedse injectie' voor Twentse korhoenders

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 13 mei 2016

Antwoord op vraag 1, 2, 3 en 4
Op dit moment is er nog een kleine populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug, maar die staat onder druk. Afgelopen jaren zijn er maatregelen getroffen om het heidebiotoop op de Sallandse Heuvelrug te herstellen (zie ook PS brief 2012/0113981). De populaties roodborsttapuiten en nachtzwaluwen zijn toegenomen, de korhoen populatie nog niet. Bijplaatsing van Zweedse korhoenders op de Sallandse Heuvelrug in 2012 en 2013 heeft aangetoond dat de dieren goede overlevingskansen hebben en zelfs succesvol bijdragen aan voortplanting. De sterfte vanwege voedseltekort betrof de kuikens van de bijgezette dieren en niet de bijgezette volwassen dieren. Om te voorkomen dat de populatie korhoenders uitsterft in de periode dat de herstelmaatregelen ook voor het korhoen het gewenste effect hebben, is het van belang dat er wilde korhoenders worden bijgeplaatst. Deskundigen geven aan dat uit ervaringen uit het buitenland blijkt dat bijpiaatsing alleen zin heeft als er nog een populatie op de huidige locatie over is. Eenmaal uitgestorven korhoender-populaties in het gebied kunnen zeer waarschijnlijk niet meer worden teruggebracht. Door de bijplaatsing wordt overleving van de Korhoen op korte termijn veiliggesteld. Samen met de uitvoering van maatregelen ter verbetering en uitbreiding van het leefgebied kan zich een gezonde populatie ontwikkelen en verwachten wij dat uitsterven wordt voorkomen. De maatregelen zijn onderdeel van het totale maatregelenpakket van de PAS en Natura 2000. Hierin worden ook maatregelen getroffen om de stikstofdepositie te verminderen.

Antwoord op vraag 5 en 6
De Sallandse Heuvelrug is een van de belangrijkste natuurgebieden in Overijssel en het gebied is aangewezen als Nationaal Park. Jaarlijks wordt het gebied door duizenden toeristen bezocht en het gebied is daarmee ook erg belangrijk voor de economie van Overijssel. Hoe gevarieerder en sterker de natuur in het gebied, hoe interessanter het is voor bezoekers. De toegankelijkheid is ook op de Sallandse Heuvelrug beperkt. De infrastructuur is zodanig dat bescherming en beleving samen kunnen gaan.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Interessant voor jou

Vragen over intrekking ontheffing afschot eenden

Lees verder

Vragen over mestvergister in Zenderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer