Vragen over zinloos afschot kolganzen


Indiendatum: mrt. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Toelichting

Uit een meerjarige studie van de Radboud Universiteit, SOVON en NIOO (verenigd in het Centre for Avian Population Studies), gefinancierd door de provincies, blijkt dat een geïsoleerd op provinciale schaal ontwikkeld beleid voor de kolgans niet leidt tot een verlaging van de totale schadebedragen [1] [2].

Het onderzoek concludeert dat het aantal overwinterende ganzen vanaf 2000 is gestabiliseerd en dat dit vooral komt door verminderd broedsucces. Als er meer ganzen worden afgeschoten leidt dit hooguit tot een lokale afname van de populatie, die vermoedelijk wordt gecompenseerd door meer jongen in de broedgebieden. Verhoogd afschot zal verder niet leiden tot een belangrijke reductie van schade. Sterker nog, extra bejaging kan leiden tot uitgestelde voorjaarstrek, een grotere voedselbehoefte van de ganzen en dus meer schade.

Vragen

  1. Deelt u conclusie dat een geïsoleerd, alleen op provinciale schaal ontwikkeld, afschotbeleid niet leidt tot een verlaging van de schadebedragen? Zo nee, waarom niet?
  2. Is er volgens het college op dit moment sprake van een benadering op trekroute niveau? Zo nee, trekt uw college dan de conclusie dat het populatiebeheer op dit moment niet effectief is?
  3. Deelt u de conclusie dat een verhoogd afschot van de ganzen niet helpt tegen het verlagen van landbouwschade? Zo nee, op welk wetenschappelijk onderzoek baseert u uw mening?
  4. Deelt u de conclusie van dit onderzoek, dat meer afschot leidt tot een langer verblijf van ganzen en dus tot méér schade? Zo ja, bent u bereid jagende boeren te korten op hun tegemoetkoming in de schade, omdat ze die zelf veroorzaken?
  5. Hoeveel kolganzen zijn er in de afgelopen 10 jaar in de provincie Overijssel klaarblijkelijk zinloos doodgeschoten?
  6. Bent u bereid alle ontheffingen zodanig aan te passen dat er geen kolganzen meer worden gedood? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.bij12.nl/assets/caps_rapport_2014-02_kolganzen_beheer.pdf
[2] http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/nieuws/planmatig-beheer-kolgans-vraagt-om-internationale-samenwerking/

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 3 mrt. 2016

Antwoord vraag 1 t/m 6
Het onderzoek waar u naar verwijst gaat over populatiebeheer van kolganzen en op welke,
wijze dat effectief en verantwoord kan gebeuren. Wij hebben in de Nota beleidsregels
Faunabeheer Overijssel geen beleid opgenomen met betrekking tot populatiebeheer op
doortrekkende wintergasten, waaronder de kolgans valt. In het Faunabeheerplan van de
Faunabeheereenheid is de volgende beheermaatregel voor kolganzen opgenomen:

Een provinciebrede ontheffing ex art 68 (Flora en faunawet) voor doden Kolgans ter
voorkoming van belangrijke schade jaarrond.

De Flora- en faunawet heeft als uitgangspunt het nee - tenzij principe. Dat wil zeggen dat
dieren met rust gelaten moeten worden en dat, indien sprake is van belangrijke gewasschade,
er een ontheffing kan worden verleend, mits er geen andere bevredigende oplossingen zijn en
de gunstige staat van instandhouding van de soorten die de schade veroorzaken niet in gevaar
komt. Indien sprake is van schade kunnen kolganzen op grond van onze ontheffing worden
verjaagd en daarbij kan gebruik gemaakt worden van ondersteunend afschot. Wij zien geen
aanleiding om onze ontheffing aan te passen.

Gedeputeerde staten van Overijssel,

A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over afschot knobbelzwanen

Lees verder

Vragen over intrekking ontheffing afschot eenden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer