Vragen over mest­ver­gister in Zenderen


Indiendatum: apr. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Toelichting

Er is zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau veel commotie ontstaan rondom de vergunningverlening aan Twence voor een mestvergister in Zenderen. Bij mestvergisting kunnen er stank en giftige gassen vrij komen. In het verleden zijn er zelfs mestvergisters ontploft. In het geval van Zenderen zullen er jaarlijks ook nog eens 12.000 tankauto`s af en aan komen rijden.

Vragen

1. Begrijpt GS dat omwonenden hier bezwaar tegen maken?

Bij het vergistingsproces van de mestvergister van Twence zal 200.000 kuub water vrij komen. Dit zal op het oppervlaktewater worden geloosd.

2. Welke schadelijke stoffen zullen er in het loosbare water zitten en in welke mate?

Wegens antibioticagebruik in de vee industrie zit mest vol met antibioticaresistente bacteriën. Deze bacteriën kunnen erg moeilijk uit het water worden gezuiverd.

3. Kan GS aangeven welke en welke hoeveelheden antibioticaresistente bacteriën er nog in het geloosde water aanwezig zullen zijn?

De levensgevaarlijke MRSA-bacterie wordt onder meer via dierlijke mest verspreid en de ziektekiemen verplaatsen zich ook via de lucht. In Zenderen wil Twence 250.000 ton mest gaan verwerken en zo`n 12.000 tankauto`s zullen deze mest naar de mestvergister vervoeren.

4. Is er onderzoek gedaan naar het besmettingsgevaar van de MRSA bacterie voor de inwoners van Zenderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dit onderzoek?

Volgens omwonenden, natuurorganisaties en juristen heeft de provincie de Natuurbeschermingsvergunningverlening te beperkt gepubliceerd, namelijk alleen in de Bornse Courant.

5. Is het gebruikelijk dat de vergunningverlening voor een groot project als dit, op zo`n minimale wijze wordt gepubliceerd?

6. Is GS het met ons eens dat een meer uitgebreide publicatie op z`n plaats was geweest?

De gemeente Borne voelt zich door de provincie gepasseerd, omdat niet is gevraagd naar een Verklaring van geen Bedenkingen voor de omgevingsvergunning.

7. Waarom is de procedure zonder deze VvGB voortgezet?

8. Is GS het met ons eens, dat het voor het draagvlak beter was geweest om de VvGB wel mee te nemen in de procedure? Zo nee, waarom niet?

De gemeente Borne heeft een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor het terrein van Twence.

9. Zou het niet zorgvuldiger zijn om dit bestemmingsplan af te wachten, alvorens tot besluitvorming m.b.t. de omgevingsvergunning over te gaan? Zo nee, waarom niet?

10. Klopt het dat Twence afhankelijk is van het vergunningverleningsproces voor het aanvragen van subsidies?

11. Voelt de provincie hierdoor enige tijdsdruk m.b.t. het proces van de vergunningverlening? Zo ja, heeft deze dan enige invloed gehad op het doorlopen van de procedures, zoals die hier boven zijn beschreven?

LTO heeft aangekondigd niets meer met de gemeente Borne te maken te willen hebben en is in gesprek gegaan met Gedeputeerde Maij.

12. Vindt GS het wenselijk dat LTO gesprekken met overheden stop zet, zodra deze dreigen vast te lopen?

13. Wat is de uitkomst van het gesprek tussen LTO en de Gedeputeerde geweest? Gaat dit gesprek op enigerlei wijze invloed hebben op het verdere proces van de vergunningverlening?

14. Hebben er nog andere organisaties en/of politici (zoals Tweede Kamerleden en Europarlementariërs) contact opgenomen met de Gedeputeerde i.v.m. dit onderwerp? Zo ja, wat was de inhoud van deze contacten?

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 19 apr. 2016

Antwoord 1
Wij hebben er begrip voor dat mensen zorgen hebben over ontwikkelingen in hun leefomgeving.

Antwoord 2-3
Voor het lozen van afvalstoffen op het oppervlaktewater is een vergunning vereist op grond van de Waterwet. Hiervoor is het bestuur van het waterschap Vechtstromen het bevoegd gezag. Vragen hierover kunt u richten aan het Waterschap.

Antwoord 4
Nee, er is geen onderzoek gedaan naar het besmettingsgevaar van de MRSA bacterie. Uit de aanvraag is gebleken dat er in het proces van mestverwerking een hygiënisatiestap plaats vindt waarbij de ziekteverwekkende bacteriën worden gedood. Om die reden was een onderzoek niet noodzakelijk.

Antwoord 5-6
Wij hebben op 25 maart 2015 een vergunning op basis van de Nbw aan Twence afgegeven. Tegen deze vergunning is beroep ingediend waarbij één van de gronden was dat de kennisgeving te beperkt gedaan was. Van al onze besluiten wordt kennis gegeven volgens de Kenmerk daarvoor geldende regels, in de procedure omtrent de Nbw vergunning en de vergunningprocedure voor de Wabo is dat ook gedaan. Hierdoor hebben omwonenden pagina voldoende kennis kunnen nemen van de besluiten tot vergunningverlening. Dit blijkt ook wel uit het feit dat er omwonenden in beroep zijn gegaan tegen de Nbw vergunning en zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp van de Wabo vergunning. Wij zien daarom geen reden om dit anders te doen.

Antwoord 7-8
Wanneer activiteiten niet passen binnen het bestemmingsplan moet er een vergunning aangevraagd worden om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Voor een dergelijke vergunning kan het verplicht zijn om aan de raad van een gemeente een Vvgb te vragen. In dit geval zijn de activiteiten echter niet in strijd met het bestemmingsplan dus hoefde daar ook geen vergunning en dus ook geen Vvgb voor aangevraagd te worden. Daarmee is het vragen van de Vvgb in het kader van het creëren van draagvlak niet aan de orde.

Antwoord 9
Nee, een aanvraag moet getoetst worden aan de op dat moment geldende regels. Vanaf het moment van indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning, hebben GS een termijn van 26 weken om te besluiten. De beslistermijn liep in dit geval af op 26 april 2016. Er kon dus niet gewacht worden op een eventueel nieuw bestemmingsplan.

Antwoord 10
Ja.

Antwoord 11
Nee, bepalend is de beslistermijn die geldt voor de vergunningprocedure.

Antwoord 12-14
Wat de exacte beweegredenen van LTO zijn om gesprekken met de gemeente Borne stop te zetten is ons onbekend. In zijn algemeenheid merken wij op dat het verstandig is om in gesprek te blijven met partners. Het is verder gebruikelijk dat betrokken partijen contact op nemen met gedeputeerden. Over deze mestverwerking zijn door gemeenten, bedrijven en LTO vragen gesteld over de procedure van de vergunningverlening.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Interessant voor jou

Vragen over uitzetten korhoenders Sallandse Heuvelrug

Lees verder

Vragen over mestvergisters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer