Vragen over mest­ver­gisters


Indiendatum: mei 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vragen

 1. In de vergister die in aanbouw is aan de Duitslandweg in Hardenberg is 4,5 miljoen euro is geïnvesteerd. Welk bedrag hiervan is gesubsidieerd door de provincie Overijssel en uit welk potje is dit afkomstig?

  Stichting Energie neutraal Noord Deruningen weer € 10.000,- gekregen van de provincie en de gemeente, bij het contract van de eerste mestvergister in Deurningen. Volgens het biogasproject Noord Deurningen is men van plan om enkele mestvergisters in Noord Deurningen te plaatsen.
 2. Om hoeveel mestvergisters gaat het hier en welke rol speelt de provincie bij dit project?
 3. Gaat het hier om zogenaamde monovergisters of om co-vergisters?
 4. De ontwikkeling van grootschalige mestverwerking en vergisting is afhankelijk van lange termijn contracten m.b.t. de aanvoer van mest. Hoe is dat in dit geval geregeld?
 5. Bent u van mening dat indien deze contracten niet aanwezig of inzichtelijk zijn, deze plannen geen doorgang kunnen vinden? Zo nee, waarom niet?
 6. Hoeveel subsidie gaat er in totaal naar het project? Welke bedragen worden door het Rijk en/of de gemeente Deurningen betaald en welke bedragen worden er door de provincie verstrekt?
 7. Hebben de bedrijven die aan het biogasproject mee doen ook plannen om uit te gaan breiden? Zijn hier vergunningen voor aangevraagd?
 8. Wat is de terugverdientijd van het project?
 9. Hoeveel subsidie is er in 2015 door de provincie uitgegeven aan stichtingen en/of projecten die investeren in mestverwerkingsinstallaties en uit welk potje komen deze subsidies?
 10. Kunt u aangeven of u vindt dat ook bij de plannen voor een mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallatie een dialoog met de omwonenden noodzakelijk is, in verband met leefbaarheid en gezondheid? Zo ja, welke stappen worden er hierin genomen in het algemeen en welke stappen zijn hierin genomen voor de projecten in Zenderen en Hardenberg?
 11. Moeten, gezien de planologische impact van grootschalige mestverwerkingsinstallaties, aanvragen worden onderworpen aan een uitgebreide MER procedure? Zo nee, waarom niet?
 12. Is de gedeputeerde het met ons een dat bij mestvergistingsinstallaties investeringen niet in redelijke verhouding staan tot de economische en/of energetische en/of ecologische rentabiliteit? En dat financiële en planologische ondersteuning voor mestvergistingsinstallaties niet gewenst is?
 13. Is de gedeputeerde het met ons eens dat (co)financiering voor mestvergisters niet past in het provinciaal beleid en dat beleidsstukken hierop moeten worden aangepast?

Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 7 jun. 2016

Antwoord vraag 1
Aan de mestvergister aan de Duitslandweg in Hardenberg is geen investeringssubsidie door de
provincie Overijssel verleend. Er is in 2011 wel een subsidie van € 11.375,- voor een
haalbaarheidsonderzoek toegekend.
In 2015 is zeker € 246.432,- aan subsidie naar Duurzaam Noord Deurningen gegaan. Onlangs
heeft Stichting Energie neutraal Noord Deurningen weer € 10.000,- gekregen van de provincie en
de gemeente, bij het contract van de eerste mestvergister in Deurningen. Volgens het
biogasproject Noord Deurningen is men van plan om enkele mestvergisters in Noord Deurningen te plaatsen.

Antwoord vraag 2 en 3
Het biogasproject van Duurzaam Noord Deurningen betreft de realisatie van 9 monovergisters op
het eigen erf van de investerende melkveebedrijven. De provincie heeft voor dit project subsidies
toegekend voor 7 monovergisters vanuit het programma Nieuwe Energie, regeling Duurzame
energie opwekking en -besparing.

Antwoord vraag 4 en 5
In het biogasproject Noord Deurningen vergisten de agrariërs uitsluitend hun eigen mest op eigen
erf met deze kleine monovergisters. Er is dus geen sprake van aanvoer van mest van derden en
contracten hierover.

Antwoord vraag 6
Door de provincie is voor dit biogasproject in totaal aan investeringssubsidies van € 246.432,- aan
7 van de in totaal 9 monovergisters in Noord Deurningen verleend.
Aan dit biogasproject is in 2015 ook een rijkssubsidie toegekend voor het gehele project in het
kader van de regeling Duurzame Energie Innovaties (DEI-subsidie) ter hoogte van maximaal
€ 1,6 miljoen. Deze subsidie is voor investeringskosten alsmede onderzoek-, ontwikkel- en
innovatiekosten van het hele project, inclusief de biogasleiding.
Naast de door u bovengenoemde subsidie van de gemeente en provincie van € 10.000,- is ons niet
bekend dat de gemeente nog aanvullend subsidie heeft verleend aan dit vergistingsproject.
Het bredere duurzaamheidsproject van de stichting Noord Deurningen c.q. van Energieneutraal
Noord Deurningen heeft meerdere prijzen gewonnen en subsidies ontvangen:

 • Duurzaam Dorp in 2011 2x € 25.000,-;
 • eerste prijs Bio-energiebuurt in 2015 € 30.000,-;
 • algemene haalbaarheidsstudie in 2012 € 11.250,-; en een
 • ASV-subsidie in 2014 € 39.758,- voor het verder ontwikkeien van het mestvergister- en zonne-energieproject op de boerderij.

Antwoord vraag 7
Voor de'monovergisters in Noord Deurningen is de gemeente Dinkelland het bevoegd gezag wat
betreft verlening van omgevingsvergunningen. Voor het verlenen van vergunningen in het kader
van de Natuurbeschermingswet is de provincie het bevoegde gezag.
Voor zover we vanuit onze betrokkenheid in het kader van de Natuurbeschermingswet kunnen
nagaan, zijn nog niet voor alle 9 mestvergisters de benodigde vergunningen aangevraagd, dan wel
verleend door de gemeente of provincie. Uit de gegevens die wij beschikbaar hebben vanuit de
Natuurbeschermingswet is niet te herleiden of er bij deze bedrijven naast het plaatsen van de
monovergister ook nog een andere uitbreiding gepland is.

Antwoord vraag 8
Voor de monomestvergisters die in Noord Deurningen worden gebouwd, ligt de terugverdientijd
tussen drie en acht jaar. Alleen projecten met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar komen in
aanmerking voor provinciale investeringssubsidie in de regeling Duurzame energieopwekking en
-besparing, mits ze tevens aan de overige criteria van die regeling voldoen.

Antwoord vraag 9
De provincie verstrekt geen investeringssubsidies voor mestverwerkingsinstallaties1. Wel zijn er in
2015 subsidies verstrekt voor innovaties die kunnen bijdragen aan mestverwerking. Deze zijn
gefinancierd vanuit het Agro&food programma. Het gaat hierbij om in totaal € 234.721,- vanuit de
regeling Innovatie Agro&food Overijssel.

Antwoord vraag 10
Genomen stappen voor een dialoog met omwonenden in algemene zin:
Provinciale Staten hebben op 17 februari 2016 de kaders voor revisie van de omgevingsvisie vastgesteld (PS/2015/853). Het uitgangspunt van de Staten voor agro&food is op hoofdlijnen: "Wij willen bij agrarische bedrijven uitsluitend sturen op kwaliteit (..) Op bestaande agrarische
Kenmerk bedrijfslocaties bieden wij ruimte aan ondernemerschap met oog voor de kwaliteit van Overijssel, zoals opgenomen in de catalogus gebiedskenmerken met verbrede toepassing van de
pagina Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). (..) Bij uitbreiding of overname op bestaande agrarische locaties gelden aanvullende kwaliteitsvoorwaarden (ruimtelijke kwaliteit, sociale
kwaliteit en duurzaamheid) die zorgen voor efficiënte duurzame productie en versterking van de
concurrentiekracht."
Dialoog met de omgeving valt onder de kwaliteitsvoorwaarden voor sociale kwaliteit.
Dit beleidskader wordt nu uitgewerkt met diverse maatschappelijke partijen - gemeenten,
waterschappen, Vitens, LTO, GGD, Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt, Natuur en Milieu
Overijssel en Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland. De Staten zijn uitgenodigd voor de
bijeenkomsten met deze partijen en worden voor het zomerreces geïnformeerd over de uitkomst
van de gesprekken.
Als provincie hebben we geen rol gehad in het wel of niet aangaan van een dialoog bij de door u
genoemde twee projecten. Voor het project in Hardenberg is ons niet bekend of de ondernemer
hierin stappen heeft ondernomen. Met Zenderen bedoelt u wellicht het mestvergistings- en
verwerkingsproject van Twence op Elhorst-Vloedbelt. Twence heeft regelmatig overleg met haar
buren eri belangenorganisaties over nieuwe ontwikkelingen op haar terreinen, ook met de
Dorpsraad Zenderen en met de stichting Behoud Elhorst Vloedbelt. Voor het project in Zenderen
heeft Twence al begin 2015 een klankbordgroep ingesteld.

Antwoord vraag 11
Voor 'activiteiten met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu' is in de Wet milieubeheer
bepaald dat er een MER-procedure gevolgd moet worden. Dit is dus wettelijk vastgelegd en in het
Besluit milieueffectrapportage nader uitgewerkt. In bijlage C van dit besluit staan alle activiteiten
genoemd met onder meer capaciteiten, waarvoor een MER-procedure wettelijk vereist is.

Antwoord vraag 12
Bij de beoordeling van aanvragen voor provinciale subsidies wordt de economische en energetische
rentabiliteit meegewogen. Alleen projecten die voldoende hoog scoren wat betreft de totale
energiebesparing dan wel hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie en de hoeveelheid
vermeden primaire (fossiele) energie per te subsidiëren euro, komen in aanmerking voor een
investeringssubsidie.
Effecten op natuur en milieu worden meegenomen in de regelgeving van de Wet milieubeheer (o.a.
MER-procedure), de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.
Indien vergistingsprojecten voldoen aan de subsidiecriteria kunnen zij in aanmerking komen voor
een provinciale subsidie, net als projecten met andere vormen van hernieuwbare energiebronnen
die de provincie ondersteunt. De planologische inpassing van biovergisters valt onder de
bevoegdheid van de gemeenten.

Antwoord vraag 13
Bij mestvergisting wordt het broeikasgas methaan dat uit mest vrijkomt, omgezet tot biogas. Het
gewonnen biogas is een biobrandstof en draagt bij aan onze doelstelling op het gebied van
hernieuwbare energie. Mestoverschot is de voor energie meest onbenutte biomassa in Overijssel.
Mestvergisting is daarom een belangrijke pijler in het provinciale beleid voor bio-energie.
Mestvergisting levert ook een bijdrage aan de energie-efficiëntie en aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen van de landbouw.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Interessant voor jou

Vragen over mestvergister in Zenderen

Lees verder

Vragen over werkzaamheden Keteleiland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer