Vragen over werk­zaam­heden Kete­leiland


Indiendatum: mei 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Toelichting

Vrijdag 13 mei is gestart met werkzaamheden op het Keteleiland, waarvoor de provincie op 5 februari 2016 vergunning heeft verleend aan Rijkswaterstaat. De werkzaamheden vinden nu echter plaats in een natuurgebied, in het broedseizoen. Momenteel zijn daar broedende buidelmezen, havik nachtegaal en karekiet aanwezig.

Vragen

  1. Is de gedeputeerde het met ons eens dat dergelijke werkzaamheden in het broedseizoen onwenselijk zijn?
  2. Is er, voor er met de werkzaamheden is gestart, een soorteninventarisatie geweest?
  3. Zijn de werkzaamheden gestart ondanks aanwezigheid van broedende buidelmezen, havik nachtegaal en karekiet? Of zijn deze over het hoofd gezien?
  4. Is de gedeputeerde het met ons eens dat de werkzaamheden op het Keteleiland per direct gestaakt moeten worden?
  5. Is de gedeputeerde het met ons eens dat bij afgifte van een vergunning voor werkzaamheden in een natuurgebied, duidelijk vermeld zou moeten worden dat deze niet in het broedseizoen plaats mogen vinden?

Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 26 mei 2016

Antwoord

Voor de werkzaamheden op Keteleiland die plaatsvonden vanaf 13 mei 2016 hebben wij geen vergunning verleend. Hiervoor zijn wij namelijk niet bevoegd. Het ministerie van Economische zaken is inzake deze werkzaamheden het bevoegde gezag. Op 25 mei 2016 zijn ook Kamervragen gesteld aan mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, ministervan Infrastructuur en Milieu. De door u gestelde vragen kunnen wij niet namens het ministerie beantwoorden. Over onze bevindingen kunnen wij u wel informeren.

De werkzaamheden

De bedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd op Keteleiland, aan de oever waar de IJssel uitmondt in het Ketelmeer. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het Programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat en worden ook in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd. Over de gehele lengte van de IJssel worden op een aantal plaatsen, waar deze de doorstroming verminderen, bomen en houtopslag verwijderd. Hierdoor wordt de capaciteit van de rivier voor de afvoer van water vergroot en zal het water minder hoog komen te staan. Op basis van het Besluit vergunning Natuurbeschermingswet (artikel 2e) is voor werkzaamheden aan primaire waterkeringen en wateren, de minister van Economische Zaken bevoegd om een vergunning af te geven. Het ministerie heeft deze vergunning verleend. Naast een vergunning Natuurbeschermingswet is een ontheffing nodig van de Flora en faunawet. Ook hiervoor is het ministerie van EZ bevoegd. Ontheffingen worden verleend door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn diverse vergunningen en ontheffingen afgegeven. Deze zijn te vinden op de internetpagina van Rijkswaterstaat, via http;//www.coordinatiestroomliin.nl/Perceel+5' ).

De door ons verleende vergunning

De genoemde natuurbeschermingsvergunning die wij op 5 februari 2016 hebben verleend aan Rijkswaterstaat betrof het graven van een inundatiegeul en het oogsten van rietplaggen op een andere locatie, namelijk Ketelmeereiland NI. Deze vergunning is verleend voor de periode tot en met 16 mei 2016. De werkzaamheden in deze vergunning zijn ruim voor het broedseizoen afgerond. In de vergunningen en ontheffingen worden normaliter voorwaarden opgenomen met betrekking tot het tijdstip van uitvoeren en een voorafgaand aan de werkzaamheden inspecteren van de locatie, zodat verstoring wordt voorkomen.

Afhandeling klacht

Een provinciale handhaver van de provincie heeft naar aanleiding van een klacht over deze werkzaamheden onderzoek uitgevoerd en vervolgens contact opgenomen met het ministerie. De naleving van de door het ministerie verleende vergunning en ontheffing dient te worden gecontroleerd door de rijksdiensten Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, voor de Nbwet) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voor de Flora en faunawet). Deze diensten zijn via het ministerie van EZ op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. De contactpersoon van het ministerie van EZ heeft aangegeven dat deze diensten onderzoek instellen.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Overijssel
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Interessant voor jou

Vragen over mestvergisters

Lees verder

Vragen over verdrinking van otters in visfuiken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer