Vragen over onveilige verkeers­si­tu­aties en bescherming leef­gebied otters


Indiendatum: mei 2015

Toelichting

Momenteel leven er circa 140 otters in Nederland. In 2014 zijn er 37 otters dood aangetroffen, waarvan 34 verkeersslachtoffers. Een groot gedeelte van de otterpopulatie wordt dus doodgereden. Het gerechtshof in Den Haag heeft in november 2014 beslist dat de otters beter beschermd moeten worden tegen verkeersonveilige situaties.

In Overijssel komen de grootste otterpopulaties van Nederland voor in natuurgebied Weerribben-Wieden. Daar vinden echter ook zeer veel aanrijdingen met otters plaats. In 2014 werden zeven otters doodgereden, terwijl dit aantal in april 2015 alweer benaderd werd. Een hoogst zorgelijke ontwikkeling. In het rapport van Alterra ‘Infrastructurele knelpunten voor de otter’ (nr. 2513), dat in opdracht van EZ is opgesteld, staan urgente knelpunten in Overijssel genoemd. Per knelpunt staat aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn om een oplossing te bieden voor het voorkomen van slachtoffers van otters in het verkeer.

Vragen

  1. Bent u op de hoogte dat de Blauwehandseweg in De Wieden in het onderzoeksraport van Alterra aangewezen is als één van de urgente otterknelpunten die voor 1 mei 2016 opgelost dienen te zijn?
  2. Volgens Alterra moeten vanaf de Belterwijde tot de sluis in ieder geval rasters worden geplaatst aan beide zijden van de Blauwehandseweg. Een mogelijk alternatief is het aanbrengen van geluidsribbels. Kunt u precies aangeven wanneer deze maatregelen worden gerealiseerd?
  3. Delen van het rasterhekwerk langs de aan de Blauwehandseweg grenzende Veneweg zijn ingezakt, waardoor poorten niet meer goed sluiten. Hetzelfde probleem doet zich voor aan de Beulakerweg, waar de rasters ook niet goed onderhouden zijn. Waarom worden deze rasters niet onderhouden? Denkt u dat het herstellen en onderhouden van de bestaande rasters bijdragen aan minder verkeersslachtoffers onder otters?
  4. Hoe gaat u garanderen dat de rasters in de toekomst wel goed onderhouden worden?
  5. Bent u op de hoogte dat de hekken in de rasters aan de Veneweg en de Beulakerweg regelmatig niet goed afgesloten worden door onder andere de rietsnijders, die het land daar van Natuurmonumenten pachten?
  6. Bent u van plan om maatregelen te nemen om de situatie met betrekking tot het laten open staan van de hekken aan de Veneweg en de Beulakerweg te verbeteren, bijvoorbeeld door het plaatsen van wildroosters voor de daar aanwezige poorten en het plaatsen van aparte kleinere vanzelf dichtvallende poortjes voor voetgangers? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u het met ons eens dat het effect van het plaatsen van de faunapassages aan de Blauwehandseweg, tenminste gedeeltelijk teniet wordt gedaan door de ineffectieve staat van de rasters aan de aangrenzende Veneweg en Beulakerweg en het open laten staan van de poorten? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u van plan om de maximum snelheid op de desbetreffende wegen te verlagen, of om geluidsribbels te plaatsen aangezien dit ook een zeer effectieve maatregen is om het aantal otteraanrijdingen te verminderen? Zo nee, waarom niet?
  9. Op welke termijn denkt u maatregelen te nemen m.b.t. de overige door Alterra genoemde otterknelpunten die hoge prioriteit hebben (score 4 en 5) in Overijssel?

I.N.A. van Dijk

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: mei 2015
Antwoorddatum: 1 jun. 2015

Antwoord vraag 1
Ja, daar zijn wij van op de hoogte.

Antwoord vraag 2
Eind 2014 zijn op 2 locaties langs de Blauwehandseweg (N334), waar de afgelopen jaren demeeste slachtoffers zijn gevallen, maatregelen getroffen. Op beide locaties zijn een faunabuismet bijbehorende rasters aangebracht. De nieuw aangebrachte rasters sluiten aan bij al bestaande rasters. Wij gaan ervan uit dat dit deel van de weg in de komende jaren geen knelpunt meer is.

Antwoord vraag 3
Voor het onderhoud van voorzieningen in de provinciale bermen hanteren wij onderhoudsniveau B. In het geval van faunarasters betekent dit dat een raster moet functioneren voor het doel waarvoor het aangelegd is (geleiden dan wel weren van fauna). Afgelopen 2 jaar zijn op een paar plaatsen in de bedoelde wegvakken rasters vervangen als het gevolg van een calamiteit (kapot gereden door verkeer). Naast de gewone schouw van wegen (wekelijks) waarbij ook globaal de faunavoorzieningen worden geïnspecteerd vindt er l x jaar een schouw aan de faunavoorzieningen plaats. Gebreken die de functionaliteit nadelig beïnvloeden worden hersteld. Ons is ook opgevallen dat een aantal toegangshekken naar aanliggende rietpercelen van mindere kwaliteit zijn. Dit heeft ertoe geleid dat in de winter 2014/2015 een aantal zijn hersteld. Op 1 locatie is ons gebleken dat de staat van het raster aanleiding is geweest tot een otterslachtoffer. Dit is geweest aan de Blauwehandseweg. Door een van de weg afgeraakte auto was het raster dusdanig beschadigd dat dieren het raster konden passeren. Dit euvel is toen zo spoedig mogelijk hersteld.

Antwoord vraag 4
Zie antwoord op vraag 3. Wij hanteren het kwaliteitsniveau voor beheer en onderhoud dat is vastgesteld door uw Staten. Afgelopen winter (2014) hebben wij een technische inspectie laten uitvoeren door een extern bureau naar alle faunavoorzieningen in Overijssel. De resultaten hiervan worden verwerkt in de beheer en onderhoudsopgave.

Antwoord vraag 5
Ja, daar zijn wij van op de hoogte.

Antwoord vraag 6
De hekken worden door de pachters (rietsnijders die oeverlanden pachten van Natuurmonumenten) niet altijd na de rietmaaiactiviteiten gesloten. Het sluiten van de hekken is wel opgenomen als voorwaarde in de pachtcontracten. We hebben afgelopen winter over dit punt overleg gevoerd met Natuurmonumenten. In de praktijk blijft het een punt van zorg om de hekken gesloten te houden. Wij willen dit jaar opnieuw met Natuurmonumenten in overleg om na te gaan welke extra verbetermaatregelen we kunnen treffen. Het gebruik van wildroosters vinden wij niet wenselijk, vanwege het benodigde grote aantal en het lastige onderhoud (roosters zullen snel vollopen met maaisel, grond en vegetatie). In rietpercelen bieden klaphekjes geen oplossing omdat die uitsluitend bedoeld zijn voor het doorlaten van personen en niet voor het passeren van maaimachines en tractoren.

Antwoord vraag 7
Dit zijn wij niet met u eens. De afgelopen jaren hebben wij veel energie en geld gestoken in het nemen van maatregelen. Ook voor de komende jaren staan er nieuwe maatregelen op het programma. Wij zijn wel van mening dat het open laten staan van toegangshekken een ongewenste situatie is. Zoals hierboven vermeld gaan we hier komend jaar, samen met Natuurmonumenten meer aandacht aan besteden.

Antwoord vraag 8
Uw Staten hebben besloten om geen provinciale wegen af te waarderen en daarmee de maximum snelheid te verlagen. Wij hebben dan ook geen plannen om hiertoe over te gaan. Datum Het effect van het aanbrengen van geluidsribbels op wegen is in Nederland nog weinig onderzocht. Toch hebben we 2 jaar geleden op de Veneweg deze ribbels aangebracht. Dit ook om met deze beheersmaatregel meer ervaring op te doen. Wij zijn van mening dat de aanleg van een buis met bijbehorende rasters een beter middel voor overstekende otters is dan het aanbrengen van ribbels. Voor de provincie is dat dan ook in veel gevallen de primaire keus. De gemeente Steenwijkerland gaat wel op een aantal gemeentelijke wegen in NW Overijssel deze ribbels toepassen op locaties die worden genoemd in het door u in vraag 1 aangehaalde onderzoeksrapport van Alterra. Dit met name omdat daar geen andere voorzieningen mogelijk zijn. Wij zullen ons in een overleg met de gemeente en Natuurmonumenten laten informeren over hun bevindingen.

Antwoord vraag 9
De overige locaties langs provinciale wegen die genoemd worden in onderzoeksrapport van Alterra worden nu in detail uitgewerkt. Per locatie is gekeken welke maatregelen genomen moeten worden en welke knelpunten we kunnen verwachten. De maatregelen worden programmatisch voor 2017 uitgevoerd.

Gedeputeerde staten van Overijssel,

A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen gevolgen afschaffing melkquota

Lees verder

Vragen over afschot ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer