Vragen over verdrinking van otters in visfuiken


Indiendatum: jun. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Toelichting

Afgelopen maart zijn in de Wieden dode otters gevonden die waren verdronken. Uit onderzoek van Alterra blijkt dat door vissers worden fuiken gebruikt waarin otters kunnen verdrinken (http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Vier-recent-doodgevonden-otters-waarschijnlijk-in-illegale-visfuiken-verdronken.htm ). Volgens Alterra vormen in visfuiken verdronken otters een reƫel probleem voor de Europese otterpopulatie

Vragen

 1. Is de gedeputeerde op de hoogte van dit onderzoek?
 2. Klopt het dat bij de herintroductie van otters in Overijssel het gebruik van stopgrids om ottersterfte te voorkomen verplicht is gesteld?
 3. Geldt deze verplichting nog steeds?
  Zo ja, wordt hierop gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?
  Zo nee, is de gedeputeerde bereid deze verplichting in Overijssel invoeren? Zo nee, waarom niet?
 4. Verhuurd de provincie zelf viswater om met fuiken te vissen?
  Zo ja, is daarbij de stopgrid verplicht gesteld? Zo nee, waarom niet?
 5. Is de gedeputeerde bereid in overleg te treden met waterschappen en Rijkswaterstaat om de stopgrid ook in hun overeenkomsten als verplicht onderdeel op te nemen?

Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 18 jun. 2016

Antwoord vraag 1
Ja.

Antwoord vraag 2
Ja.

Antwoord vraag 3
Ja, deze verplichting geldt nog steeds en is opgenomen in de "Regeling eenmalig project herintroductie otters", geldend vanaf 7 juli 2002. Dit is een Ministeriƫle regeling op basis van het Reglement voor de binnenvisserij op grond van art. 16 van de Visserijwet 1963. Het Rijk is bevoegd gezag en daarmee ook verantwoordelijk voor de handhaving (de NVWA).

Antwoord vraag 4
Ja, in de verhuurovereenkomst hebben wij stopgrids verplicht gesteld.

Antwoord vraag 5
Nee, het is staand rijksbeleid om stopgrids in fuiken verplicht te stellen in gebieden waar otters voorkomen. Daarvoor is speciaal de regeling als genoemd in het antwoord op vraag 3 bedoeld. De waterschappen hebben interne werkinstructies om verdrinking in vallen te voorkomen. Wij zien derhalve geen reden om met Rijkswaterstaat of de waterschappen in overleg te treden.
Tot slot maken wij u er op attent dat de nieuwslink van Alterra, waar u in uw vragen naar verwijst, ook melding maakt van genetische monitoring van de otterpopulatie door Alterra in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Uit dit onderzoek blijkt dat het verspreidingsgebied van de otter toeneemt.

Gedeputeerde staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer