Bijdrage bij motie Stoppen met vuurwerk


22 januari 2020

Voorzitter,

Oud en nieuw vieren is een mooie traditie, vuurwerk afsteken is dat niet. 364 dagen per jaar werken we aan een veilige samenleving en op 31 december staan we toe dat onze inwoners, hulpverleners en dieren worden geconfronteerd met een heel concrete dreiging.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eind 2017 dat de viering van oud en nieuw op veel plaatsen in Nederland het meest onveilige moment van het jaar is. Naar aanleiding van dat rapport heeft de SGP, samen met de Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie een motie ingediend om de aanbevelingen van de raad te onderschrijven en met de gemeenten en veiligheidsregio’s in gesprek te gaan over vuurwerkveiligheid. Die motie is aangenomen en uitgevoerd, maar we moeten concluderen dat wij als middenbestuur hiervoor niet het heft in handen hebben.

Stoppen met vuurwerk is voor de Partij voor de Dieren de voor de hand liggende oplossing. Afschuiven op de gemeenten onder het mom van maatwerk werkt niet. Een vuurwerkverbod moet landelijk geregeld worden. Het kabinet heeft tot nu toe echter weinig gedaan met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Inmiddels hebben de meeste Overijsselse burgemeesters zich uitgesproken voor een vuurwerkverbod en ook de commandant van de Twentse brandweer en voorzitter van Brandweer Nederland. Ook landelijk neemt de maatschappelijke druk voor een verbod toe: de Politie, het genootschap van burgemeesters, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, het Oogfonds, politievakbonden, jeugdartsen, longartsen, patiëntenverenigingen, het Longfonds, de brandweer, verzekeraars, de Vogelbescherming, en openbaar vervoerbedrijven hebben zich uitgesproken voor een vuurwerkverbod.

Wij vinden dat we hier ook als Provinciale Staten een bijdrage aan moeten leveren door ons uit te spreken voor een vuurwerkverbod. En komen daarom vandaag daartoe met een motie, samen met de SGP, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA.

Ik merk hierbij op dat onze motie spreekt over een vuurwerkverbod, zonder in te gaan op de specifieke vuurwerksoorten waarvoor al dan niet een verbod zou moeten komen en de handhaafbaarheid daarvan. Die discussie in aan de landelijke politiek. Ook merk ik op – wellicht ten overvloede – dat carbid geen vuurwerk is. Carbid valt onder andere regelgeving. Onze motie gaat dus niet over carbid.

Onze motie luidt dat de Staten, gehoord de beraadslaging, zich uitspreken voor een vuurwerkverbod en gaan over tot de orde van de dag.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvoorstel Samen naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023

Lees verder

Bijdrage bij motie Geen bollenteelt grondwaterbeschermingsgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer