Motie Naleven uitspraak Raad van State


4 maart 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 26 februari 2020,

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 in de PAS-uitspraak natuurvergunningen veehouderijen (ECLI:NL:RVS:2019:1603) onder punt 33.2 heeft geconstateerd dat activiteiten die met toepassing van de uitzonderingsplicht zonder vergunning zijn gerealiseerd of verricht alsnog vergunningplichtig zijn;
  • de provincie bevoegd gezag is voor het verlenen van vergunningen, het toezicht en de handhaving Wet natuurbescherming;
  • provincie Overijssel nog steeds geen uitvoering geeft aan punt 33.2 van de PAS-uitspraak,

van oordeel dat provincie Overijssel zich dient te houden aan uitspraken van de Raad van State,

roepen GS op om tegen overtredingen van de Wet natuurbescherming met bestuursrechtelijke handhaving op te treden,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Hervatten aanpak tweejaarstermijn

Lees verder

Amendement Aanscherpen doelstelling investeringsvoorstel Agro & Food

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer