Motie mili­eu­ef­fect­rap­portage West-Over­ijssel


28 april 2021

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 28 april 2021.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • het opstellen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) helpt om ruimtelijke belangen en claims zichtbaar te maken en onderling af te wegen;
 • het daarbij onder meer gaat om de gevolgen voor het landschap, de leefomgeving en de natuur;
 • door voor een regionale energiestrategie (RES) een m.e.r. te doorlopen de keuzemogelijkheden in een regio in beeld komen en de verschillende – wellicht conflicterende – belangen kunnen worden afgewogen;
 • de gemeenten in de regio de informatie uit het resulterende milieueffectrapport later kunnen hergebruiken bij de planprocedures,
constaterende dat
  • uit het voorlopige ontwerp van de RES Twente blijkt dat Twente een m.e.r.-proces start om vroegtijdig de informatie in beeld te brengen over de gevolgen van dekeuzes die in de RES 1.0 worden gemaakt;
  • uit het hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel blijkt dat West-Overijssel nog geen beslissing heeft genomen over het uitvoeren van een m.e.r. op regionale schaal,

  van oordeel dat

  • vroegtijdig uitvoeren van een m.e.r. voorkomt dat de uitvoering van energieprojecten vertraging oploopt door te laat onderkende milieueffecten of doordat pas laat in het proces blijkt dat de RES andere functie en belangen teveel in de weg staan;
  • uitvoering van een m.e.r. op regionaal niveau zorgt voor een brede afweging voor het hele gebied en voorkomt dat de ruimtelijke samenhang ontbreekt en de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving ongewild achteruitgaat,

  verzoeken GS bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord West-Overijssel naar RES 1.0 aan te sturen op het uitvoeren van een milieueffectrapportage op de regionale schaal van de 14 betrokken gemeenten

  en gaan over tot de orde van de dag.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  PartijvoordeDieren, SP, MO, OCL, PvdA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, D66, CDA, VVD, PVV

  Tegen