Motie provin­ciale maat­re­gelen stikstof


28 oktober 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 28 oktober 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een van de doelen van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) is bij te dragen aan een robuustere natuur en dat daarvoor een significante daling van de stikstofdepositie nodig is,

constaterende dat

• er in het Statenvoorstel Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof en in het Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof geen maatregelen zijn opgenomen die leiden tot een significante daling van de stikstofdepositie;

• de door het Rijk uitgevoerde bronmaatregelen in de landbouw volstrekt tekort zijn geschoten waardoor de stikstofdepositie als gevolg van de emissie van ammoniak door de agrarische sector in de eerste PAS-periode juist is toegenomen [1];

• het door het Rijk aangekondigde nieuwe pakket aan bronmaatregelen in de landbouw niet van de grond komt,

verzoeken GS

• een investeringsvoorstel op te stellen voor aanvullende provinciale maatregelen gericht op verlaging van de stikstofdepositie die kunnen worden toegevoegd aan de instrumentenkoffer voor de GGA;

• deze aanvullende provinciale maatregelen in de eerste plaats te richten op het helpen van bedrijven in de agrarische sector te verduurzamen en te extensiveren en in de tweede plaats op het ruilen van gronden, het verplaatsen van bedrijven of het uitkopen van bedrijven om blijvende agrariërs perspectief te bieden;

• dit voorstel uiterlijk 1 juni 2021 aan PS voor te leggen, zodat dit kan worden betrokken bij de bespreking van de gebiedsagenda’s,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Lucas Brinkhuis
GroenLinks

[1] Beleidsevaluatie van het PAS en het wetstraject voorafgaand aan het PAS, Berenschot en BügelHajema, 1 juli 2020.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, D66

Tegen

Forum voor Democratie, ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Coronasteun voor natuurgebieden

Lees verder

Amendement Coronasteun natuurgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer