Motie Coro­nasteun voor natuur­ge­bieden


23 september 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 23 september 2020.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

• het vanwege de beperkte reis- en recreatiemogelijkheden door corona dit jaar drukker was dan ooit in de Overijsselse natuurgebieden;

• deze extra drukte heeft geleid tot extra uren inzet voor toezicht en handhaving door de terreinbeherende organisaties (TBO’s);

• het opvolgen van de door de veiligheidsregio’s geadviseerde coronamaatregelen hebben geleid tot extra uitvoeringskosten bij de TBO’s;

• de coronamaatregelen effecten hebben op de uitvoering van projecten die de TBO’s in opdracht van of in samenwerking met de provincie doen, wat kan leiden tot vertraging, tot wijziging in de haalbaarheid van projectdoelen en/of tot hogere uitvoeringskosten,

verzoeken GS

• coulant om te gaan met verzoeken van TBO’s om van provinciale projecten de werkwijze, de uitvoeringstermijn en/of projectdoelen die door de coronacrisis niet gehaald kunnen worden aan te passen;

• coulant om te gaan met verzoeken van TBO’s om aantoonbare extra uitvoeringskosten van projecten als gevolg de coronacrisis te vergoeden;

• te inventariseren wat nodig is om de extra kosten die de TBO’s maken als gevolg van de coronadrukte en –maatregelen in onze natuurgebieden te dekken en hier tijdig mee terug te komen bij PS, zodat dit door PS kan worden meegenomen in de discussie over het provinciale coronafonds,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Forum voor Democratie, PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Uitstel beleidsregels extern salderen en verleasen

Lees verder

Motie provinciale maatregelen stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer