Amen­dement Coro­nasteun natuur­ge­bieden


11 november 2020

Coronasteun natuurgebieden

De ondergetekenden stellen de volgende wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenvoorstel nr. 2020/1102399:

I

volgend op punt 6 van het dictum wordt, onder vernummering van de daaropvolgende punten, het volgende nieuwe punt 7 opgenomen:

Voor de gevolgen van coronadrukte en -maatregelen in natuurgebieden incidenteel € 500.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag vanuit het Stimuleringsfonds over te hevelen naar de Uitvoeringsreserve NNN en deze middelen, op geleide van een passende verdeelsleutel, te besteden aan het vergoeden van extra kosten die terreinbeheerders en landgoederen maken voor toezicht, handhaving en beheer als gevolg van de toegenomen drukte door de coronacrisis.

II

het (oorspronkelijke) punt 11 wordt gewijzigd in:

Ter dekking van de voorstellen 1 tot en met 7:

  1. € 10 miljoen te laten vrijvallen vanuit de uitvoeringsreserve KvO (onderdeel Regiodeal Twente)
  2. € 10,4 miljoen te benutten vanuit het Stimuleringsfonds
  3. Eenmalig de opbrengst van de herprioritering in 2021 te benutten.
  4. Voor het overige de (meerjarige) ruimte in het budgettair perspectief en de vrije ruimte in de Algemene Reserve gedeeltelijk te benutten.

III

de budgettaire gevolgen van bovenstaande worden verwerkt in de als bijlage II bij het statenvoorstel gevoegde overzicht budgettaire gevolgen van de 2e wijziging van de Begroting 2021.

Toelichting

Provinciale Staten hebben op 23 september jl. de motie vreemd aan de orde van de dag "Coronasteun natuurgebieden" aangenomen. Met haar brief van 3-11-2020 (kenmerk 2020/0302681) heeft het college uitvoering gegeven aan deze motie en de uitkomsten gepresenteerd van de inventarisatie van de extra kosten die de terreinbeherende organisaties (TBO’s) maken als gevolg van de coronadrukte en -maatregelen in onze natuurgebieden. Voor het jaar 2020 is het totaal aan extra kosten voor toezicht, handhaving en beheer bepaald op € 246.287,75.

Met de voorgestelde wijziging willen de indieners budget beschikbaar stellen om de extra kosten die de TBO’s maken als gevolg van de coronadrukte en – maatregelen te dekken. Het bedrag van €500.000 is voldoende om – naast de in 2020 gemaakte extra kosten – ook de extra kosten voor het komende jaar (grotendeels) te dekken.

Ter dekking van dit voorstel wordt het Stimuleringsfonds benut.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Wybren Bakker
D66

Frederik Tattersall
FvD

Jeroen Piksen
CDA

Jeanet Nijhof
PVV

Manouska Molema
GroenLinks

Renate van der Velde
ChristenUnie

Simon Zandvliet
SP

Peter Hermans
PvdA

Anneriek Schönbaum
Groep Schönbaum


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, Forum voor Democratie, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Tegen

Lees onze andere moties

Motie provinciale maatregelen stikstof

Lees verder

Motie wensen bij voornemen van GS om lening te verstrekken aan Wadinko

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer