Motie wensen bij voornemen van GS om lening te verstrekken aan Wadinko


11 november 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 11 november 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • GS in het Statenvoorstel Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (2020/1102399) aangeven de korte termijn investeringen te koppelen aan lange termijn doelen;
  • GS aangeven het aanjagen van de economie nadrukkelijk te verbinden met het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven in Overijssel op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie;
  • GS voornemens zijn om in 2021 een renteloze lening van € 10 miljoen met een looptijd van 10 jaar te verstrekken aan Wadinko, zonder daar expliciet voorwaarden aan te verbinden ten behoeve van deze maatschappelijke opgaven;
  • Provinciale Staten de mogelijkheid hebben om wensen en bedenkingen te uiten over dit voornemen,

roepen GS op om, in lijn met het coalitieakkoord, aan de hierboven genoemde lening de voorwaarde te koppelen dat Wadinko deze extra middelen inzet ter ondersteuning van MKB- en familiebedrijven die een aantoonbare bijdrage leveren aan het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven in Overijssel,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Jan Westert
ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66

Tegen

Forum voor Democratie, PvdA, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer