Egel en hermelijn onterecht op vrij­stel­lings­lijst


26 september 2018

De Partij voor de Dieren pleit er vandaag in de Statenvergadering voor om vijf diersoorten van de provinciale vrijstellingslijst af te halen. Het gaat niet goed met de bunzing, egel, hermelijn, ondergrondse woelmuis en wezel. Daarom zouden deze soorten niet mogen worden gedood, gevangen of verjaagd.

Soorten die op de provinciale vrijstellingslijst staan mogen gevangen worden. Daarnaast is het toegestaan hun rust- of broedplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. De fractie van de Partij voor de Dieren is niet blij met deze vrijstellingslijst, zeker niet omdat daar soorten op staan die juist meer bescherming zouden moeten krijgen. Voor de bunzing, egel, hermelijn en wezel kan niet worden aangetoond dat deze, zoals dat heet volgens de Wet natuurbescherming, in gunstige staat van instandhouding verkeren. De ondergrondse woelmuis komt niet meer voor in de provincie. Daarom dient de Statenfractie van de Partij voor de Dieren, samen met de PvdA, een amendement in om deze soorten van de vrijstellingslijst af te halen.

Per 1 januari 2017 zijn, met de invoering van de nieuwe natuurwet, veel natuurbeschermingstaken bij de provincie komen te liggen. Sindsdien staan genoemde soorten onterecht op de provinciale vrijstellingslijst. Ook Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en de gemeente Deventer pleitten in eerder ingediende zienswijzen voor heroverweging van deze lijst.

-----------------------------------------------------

Update: Naar aanleiding van een toezegging van de gedeputeerde is het amendement ingetrokken. Om de toezegging definitief vast te leggen - deze hadden we immers al twee keer eerder ontvangen, zonder dat deze was nagekomen - dienden we een motie in met mede-indiener PvdA . Hierin hebben we gevraagd om vóór 1 januari 2019 de vijf genoemde soorten van de vrijstellingslijst te schrappen. Deze motie is aangenomen!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Maatregelen voor reptielen Sallandse Heuvelrug

Helaas worden er nog steeds reptielen (niet alleen zandhagedissen) doodgereden op de Sallandse Heuvelrug door mountainbikers....

Lees verder

Toezegging onderzoek WHO normen luchtkwaliteit

In de Statenvergadering van 26 september 2018 heeft de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor luchtkwaliteit. In de Int...

Lees verder