Schrif­te­lijke vragen Stil­te­ge­bieden


Indiendatum: okt. 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel,

Op grond van artikel 4.9 van de Wet milieubeheer (Wm) dienen de provincies eenmaal per vier jaar een provinciaal milieubeleidsplan [1] vast te stellen. Daarin worden gebieden aangewezen waarin bijzondere bescherming nodig is om de kwaliteit van het milieu of aspecten daarvan te behouden: de milieubeschermingsgebieden. Bij stiltegebieden gaat het om het aspect stilte.

Daarnaast dienen Provinciale Staten een provinciale milieuverordening [2] vast te stellen, waarin regels zijn opgenomen die geluidhinder in stiltegebieden voorkomen of beperken (artikel 1.2 Wm).

In weerwil van bovenstaande heeft de provincie Overijssel geen stiltegebieden aangewezen. In de algemene toelichting van de omgevingsverordening (sectie 0.3) staat hierover:

“Voor (potentiële) stiltegebieden geldt dat we er vanuit gaan dat deze voldoende bescherming krijgen door de ligging binnen het Natuurnetwerk Nederland.”

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kan het college concreet aangeven welke gebieden in Overijssel de (potentiële) stiltegebieden zijn, als bedoeld in sectie 0.3 van de omgevingsverordening? Zo ja, welke gebieden zijn dit en wat is er bekend over de ontwikkeling van de geluidsbelasting is in deze gebieden?

Zo nee, als we niet weten om welke gebieden het gaat, hoe kunnen we dan beoordelen of de (potentiële) stiltegebieden voldoende bescherming krijgen op het aspect van geluid?

2. Volgens de Atlas leefomgeving zijn stille gebieden bij voorkeur dicht bij huis te vinden, zodat bronnen van overlast en de mogelijkheid om daarvan te herstellen niet te ver uit elkaar liggen en voor veel mensen bereikbaar zijn [3]. Is het college het met ons eens dat stiltegebieden niet noodzakelijk in het NNN hoeven te liggen?

3. Dit jaar zijn we gestart met het Programma herziening Omgevingsvisie Overijssel. Onderdeel van dit programma is de Evaluatie Omgevingsvisie Overijssel. Is het college bereid om het aspect stilte en het ontbreken van stiltegebieden in de huidige verordening in de evaluatie mee te nemen?

4. De huidige Omgevingsvisie dateert uit 2017. Het streven is dat we eind 2022 de nieuwe visie kunnen vaststellen. Hoe verhoudt deze planning zich tot de verplichting uit de Wet milieubeheer dat we “ten minste eenmaal in de vier jaar” een provinciaal milieubeleidsplan moeten vaststellen?

[1] De Omgevingsvisie Overijssel heeft de status van milieubeleidsplan.
[2] De Omgevingsverordening Overijssel 2017 heeft de status van milieuverordening.
[3] https://www.atlasleefomgeving....

Indiendatum: okt. 2020
Antwoorddatum: 6 nov. 2020

Geachte heer Folkerts,

U heeft ons op 9 oktober 2020 schriftelijke vragen gesteld over stiltegebieden in Overijssel (2020/1103374). In deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.

Vraag 1.

Kan het college concreet aangeven welke gebieden in Overijssel de (potentiële) stiltegebieden zijn, als bedoeld in sectie 0.3 van de omgevingsverordening?

Zo ja, welke gebieden zijn dit en wat is er bekend over de ontwikkeling van de geluidsbelasting in deze gebieden? Zo nee, als we niet weten om welke gebieden het gaat, hoe kunnen we dan beoordelen of de (potentiële) stiltegebieden voldoende bescherming krijgen op het aspect van geluid?

Antwoord op vraag 1

In Overijssel zijn geen stiltegebieden aanwezig. In 1995 is er een stiltegebied aangewezen. Dit is eind 2005 weer opgeheven, omdat handhaving niet doelmatig en kostenefficiënt uitgevoerd kon worden. Het formeel aanwijzen van een stiltegebied kan, maar gebleken is dat dit in de praktijk amper betekenis heeft. De (potentiële) stiltegebieden zijn de gebieden gelegen binnen het Natuur Netwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). In alle Natuur Netwerk Nederland gebieden gelden maatregelen voor het behoud en verbetering van een aantal natuurwaarden. Geluid is één van die waarden. Hoe de ontwikkeling van de geluidsbelasting in deze gebieden is weten wij niet, omdat deze niet gemonitord wordt. Wij monitoren alleen de geluidsbelasting afkomstig van de provinciale wegen. Als een provinciale weg door dan wel langs een gebied gaat zal dit van enige invloed zijn. Hoe hoog deze exact is, is niet bekend.

Vraag 2.

Volgens de Atlas leefomgeving zijn stille gebieden bij voorkeur dicht bij huis te vinden, zodat bronnen van overlast en de mogelijkheid om daarvan te herstellen niet te ver uit elkaar liggen en voor veel mensen bereikbaar zijn. Is het college het met ons eens dat stiltegebieden niet noodzakelijk in het NNN hoeven te liggen?

Antwoord op vraag 2

Ja, daar zijn wij het mee eens.

Vraag 3.

Dit jaar zijn we gestart met het programma herziening Omgevingsvisie Overijssel. Onderdeel van dit programma is de Evaluatie Omgevingsvisie Overijssel. Is het college bereid om het aspect stilte en het ontbreken van stiltegebieden in de huidige verordening in de evaluatie mee te nemen?

Antwoord op vraag 3

Het aspect geluid is geen expliciet onderdeel van de huidige evaluatie van de Omgevingsvisie. Deze evaluatie bevindt zich in een afrondende fase. In het traject van de herziening van de Omgevingsvisie (voorzien voor afronding in 2022) maakt het aspect geluid onderdeel uit van de integrale afweging die PS t.z.t. zal maken.

Vraag 4.

De huidige Omgevingsvisie dateert uit 2017. Het streven is dat we eind 2022 de nieuwe visie kunnen vaststellen. Hoe verhoudt deze planning zich tot de verplichting uit de Wet milieubeheer dat we “ten minste eenmaal in de vier jaar” een provinciaal milieubeleidsplan moeten vaststellen?

Antwoord op vraag 4

Het provinciale milieubeleidsplan is in 2006 opgenomen in de toenmalige Verordening Fysieke Leefomgeving Overijssel. Deze verordening was de voorloper van de huidige Omgevingsverordening. De Omgevingsvisie- en verordening worden regelmatig geactualiseerd om al vastgestelde beleidswijzigingen te verwerken in deze beide documenten.
Na deze actualisatieronde zijn de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voorlopig weer bij de tijd.
De provincie heeft hiervoor een Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2019/2020 en een Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2019/2020 gemaakt. Deze hebben ter inzage gelegen tot en met woensdag 28 oktober 2020.
Met deze actualisatie wordt voldaan aan de bepaling dat herziening van het ‘milieubeleidsplan’ eens in de 4 jaar dient te gebeuren.

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Stikstofruimte snelheidsverlaging

Lees verder

Schriftelijke vragen Overlast door vaarrecreatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer