Bijdrage bij Motie mili­eu­ef­fect­rap­portage West-Over­ijssel


28 april 2021

Voorzitter,

De concept regionale energie-strategieën van de RES-regio’s Twente en West-Overijssels liggen voor ter instemming. We hebben anderhalf jaar geleden ingestemd met het klimaatakkoord en met de startnota’s van beide RED-regio’s. En sindsdien zijn we als PS regelmatig geïnformeerd over de voortgang en hebben we ook geregeld input geleverd. Zo zijn we betrokken geweest bij de worsteling met de vier hoekpunten van het hoeslaken. Maar nu zit het hoeslaken dan om het matras. Om beide matrassen. En het is aan ons om te beoordelen of het er een beetje netjes omheen zit, of dat het misschien nog knelt in de ene of de andere hoek.

Voorzitter, bij die beoordeling is het voor onze fractie van belang om te bedenken dat de voorliggende concepten het resultaat zijn van een gezamenlijk proces met de gemeenten, de waterschappen en maatschappelijke partners. We hebben willens en wetens ingestemd met dit proces van onderop, ook in de overtuiging dat een breed gedragen akkoord voordelen biedt voor een snelle uitvoering. We praten er misschien wat langer over, maar als het resultaat daarvan is dat vervolgens allen neuzen ongeveer dezelfde kant op wijzen, dan is dat winst.

Maar deze positieve basishouding ontslaat ons niet van de plicht om een oordeel te geven over het nu voorliggende resultaat. Over de bijdrage aan de energietransitie, de 3,3 TWh van de beide RES’en samen. Over de mate van sturing op ruimtelijke kwaliteit. Over de kostenefficiëntie en de verhouding tussen zon en wind. En over de manier waarop we gaan zorgen voor betrokkenheid van onze inwoners, organisaties en bedrijven.

Zit het hoeslaken perfect? Nee. Maar het zit wel alleszins redelijk. En voorzitter, een alleszins redelijk resultaat van zo’n complex proces, daar zijn wij gewoon ronduit blij mee. De Partij voor de Dieren zal dan ook met overtuiging instemmen met het voorliggende voorstel.

Voorzitter, vandaag worden ook een groot aantal moties ingediend. Een deel van die moties beoogt afbreuk te doen aan het behaalde resultaat door te suggereren dat de RES’en niet meer zijn dan een koersdocument, of door aan te sturen op uitstel, of zelfs afstel. Of door extra belemmeringen op te werpen, zoals een verbod op zonnepanelen op landbouwgrond. Deze moties zullen we niet steunen.

Maar een deel van de moties stuurt juist aan op en aanscherpen van de gemaakte afspraken: door geformuleerde ambities om te zetten naar een harde ondergrens, of de inspanningsverplichting te veranderen in een resultaatverplichting. Hoewel deze moties in de juiste richting duwen, zullen we deze niet steunen. Onze inschatting is dat we de energietransitie in onze provincie het beste dienen door nu steun te geven aan het gezamenlijk bereikte resultaat.

Voorzitter, tot slot wil ik graag nog een vraag stellen aan het college en zelf een motie indienen.

De grootste gevolgen voor het landschap komen ongetwijfeld van de te plaatsen windmolens. En een belangrijk deel van onze discussie gaat dan ook terecht over de vraag in welke mate wij als provincie regie willen en moeten voeren op de vraag waar we die molens neerzetten. Eén van de richtingen waarin wordt gedacht is om de windmolen, wellicht gecombineerd met zonnevelden, te clusteren in energiegebieden, liefst op een plek waar ook voldoende energievraag is – de PvdA heeft hier een mooie motie over. Mijn vraag aan de gedeputeerde is simpel dit. Welke energiegebieden hebben we hierbij concreet op het oog?

Voorzitter, dan de motie, die we indienen mede namens de SP, de fractie Mooi Overijssel, de Onafhankelijke Conservatieve Liberalen, de PvdA en de SGP. Met onze motie willen we het belang van het uitvoeren van een milieueffectrapportage op de regionale schaal van de RES-regio’s benadrukken. Het vroegtijdig opstellen van een m.e.r. helpt om de gevolgen voor het landschap, de leefomgeving en de natuur zichtbaar te maken en onderling af te wegen. En juist de uitvoering van een m.e.r. op regionaal niveau zorgt voor de gewenste brede afweging voor het hele gebied en voorkomt dat de ruimtelijke samenhang ontbreekt. Nu is de RES Twente helder dat we in Twente inderdaad zo’n m.e.r.-proces gaan doorlopen. Maar uit het hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel blijkt dat West-Overijssel nog geen beslissing heeft genomen over het uitvoeren van een m.e.r. op regionale schaal. Met onze motie verzoeken GS dan ook om bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord West-Overijssel naar RES 1.0 echt aan te sturen op het wel uitvoeren van een milieueffectrapportage op de regionale schaal van de 14 betrokken gemeenten.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage bij Motie Maximaal maatwerk scha­de­ver­goeding KADH

Lees verder

Bijdrage bij Amendement Groenblauwe dooradering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer