Bijdrage bij Amen­dement Groen­blauwe door­a­dering


30 juni 2021

Voorzitter,

In mijn algemene beschouwing heb ik gesproken over de relatie tussen overheid en burger, die onder druk staat. En met enige overdrijving kun je zeggen dat in onze Staten de relatie tussen coalitie en oppositie ook onder druk staat. En dat is jammer.

Het coalitieakkoord heet “Samen bouwen aan Overijssel”. En dat Samen, dat bevat ook een oproep en uitnodiging aan alle partijen in deze Staten. Een uitnodiging om samen resultaten te boeken voor Overijssel.

Echter, maar al vaak klonk in deze zaal de verzuchting dat we als oppositie zo weinig merken van die uitgestoken hand. Dat we het gevoel krijgen dat onze voorstellen geen serieuze kans krijgen, zeker als ze geld kosten. Waarbij de tegenwerping dan steevast is, dat we vanuit de oppositie dan ook wel met realistische voorstellen moeten komen. En met financiële dekking.

Voorzitter, als oppositiepartijen hebben we deze handschoen opgepakt. We hebben gekeken naar wat ons bindt, i.p.v. wat ons scheidt. Wat ons bindt als oppositiepartijen, maar ook wat ons bindt met de coalitiepartijen. En we komen vandaag met vijf samenhangende voorstellen van vijf verschillende oppositiepartijen. Maar die met elkaar gemeen hebben dat er brede steun voor is, zowel ter linker- als ter rechterzijde van het politieke spectrum. En voorstellen waarvan we alle reden hebben om te veronderstellen dat er ook steun voor is vanuit de coalitiepartijen. Dat weten we, - heel eenvoudig - omdat de voorstellen zijn gebaseerd op eerdere moties, die met brede steun zijn aangenomen.

Hiermee laten we ons vanuit de oppositie van onze meest constructieve kant zien. Samen aan de slag.

Voorzitter, één van de voorstellen vanuit deze gedachte is het amendement Groenblauwe dooradering. Een amendement dat wordt ingediend door alle oppositiepartijen. Volgens mij is dat een unicum. En dat is nog niet alles, want ons voorstel voor landschapselementen vindt zijn oorsprong in twee aangenomen moties bij de vorige perspectiefnota. Nota bene, beide ingediend door een coalitiepartij.

Namelijk de motie "Uitbreiden agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Overijssel" van mw. v.d. Toorn van het CDA en de motie “Laat 1000 km bloemen bloeien!” van dhr. van Dijk van de SGP. Het college heeft aangegeven, dat de uitvoering van deze moties wordt betrokken bij het aangekondigde voorstel voor een groenblauwe dooradering van het landschap. Die uitwerking is al een aantal keer uitgesteld en is nu voorzien voor later dit jaar. Maar het probleem is dat deze perspectiefnota niet voorziet in budget hiervoor, zodat voor de uitwerking groenblauwe dooradering afgerond € 0 beschikbaar is.

Voorzitter, landschapselementen, zoals houtwallen, kruidenrijke akkerranden, natuurvriendelijke oevers en poelen zijn van groot belang voor de kwaliteit van onze landschappen, van grote waarde voor de biodiversiteit en houtige landschapselementen leveren daarnaast een bijdrage in het vastleggen van koolstof – ten behoeve van het klimaat - en dragen ook bij aan de boscompensatie. Ik zou er een hele boom over op kunnen zetten, maar ik verwijs liever naar het “Aanvalsplan Landschapselementen” dat is opgesteld door ‘Samen voor biodiversiteit’ en dat een paar maanden geleden aan gedeputeerde ten Bolscher is aangeboden.

Ook mooi is dat we juist vandaag het rapport aangeboden hebben gekregen van onze Rekenkamer met de titel “Beheer landschap, niet voor niets”. Ook de conclusies en aanbevelingen van dit rapport onderschrijven het belang van landschapselementen en laten zien dat de omvang van de beschikbare middelen de bepalende factor is.

Maar dan moeten er dus wel middelen beschikbaar zijn. Het kan niet voor niets.

Voorzitter, en daarvoor zorgt ons amendement. €1,2 miljoen voor aanleg en onderhoud van landschapselementen. Om samen - coalitie en oppositie – resultaten te boeken voor Overijssel.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage bij Motie milieueffectrapportage West-Overijssel

Lees verder

Bijdrage bij Statenvoorstel RES Twente 1.0 en RES West-Overijssel 1.0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer