Bijdrage bij Motie Snel­heids­ver­laging N36


6 april 2022

Voorzitter,

De indieners van de motie vreemd over de N36 hebben duidelijk neergezet dat het veiliger maken van de N36 een urgente kwestie is. De inzet die zij daarbij hebben is te komen tot fysieke maatregelen, zoals een fysieke scheiding tussen de rijbanen. Dat kost veel geld en de motie vreemd gaat over de cofinanciering daarvan. En ja, een fysieke scheiding tussen de rijbanen is de gewenste oplossing, daar zijn we het over eens. Even los van de vraag wie dat moet betalen, waar daar wordt wel verschillend over gedacht.

Maar fysieke maatregelen kosten niet alleen veel geld, ze kosten ook veel tijd. En het veilig maken van de N36 is echt een urgente kwestie. Veilig Verkeer Nederland roept op om de maximumsnelheid op de N36 omlaag te brengen, om daarmee de veiligheid te vergroten.

Wij, de indieners van de motie snelheidsverlaging N36, de Partij voor de Dieren, de PvdA, GroenLinks en D66, vinden ook dat snelheidsverlaging een goede maatregel is. Om precies te zijn: een goede tijdelijke maatregel tot fysieke maatregelen zijn genomen. Daarom verzoeken we het college bij het Rijk aan te dringen op die snelheidsverlaging, aan te dringen om de maximumsnelheid op de N36 te verlagen tot een veilige snelheid en daarbij actief in te zetten op handhaving.

En gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.