Bijdrage bij partiële herziening omge­vings­visie


30 oktober 2019

Voorzitter,

In het voorliggende Statenvoorstel nemen we twee besluiten in één. Ten eerste halen we de vrijstelling voor beweiden en bemesten uit onze Omgevingsverordening. En ten tweede introduceren we een vrijstelling voor de uitvoerende werkzaamheden van Natura2000-herstelmaatregelen.

Voorzitter, het is verleidelijk om beide besluiten met elkaar te verbinden, ze worden tenslotte in één keer genomen. Maar voor de zuiverheid van de discussie is het van belang om in ogenschouw te houden dat het in wezen twee afzonderlijke besluiten zijn die we ook elk voor zich hadden kunnen nemen en deels zelfs moeten nemen.

Sterker nog, als het aan het vorige college had gelegen dan was het besluit van de vrijstelling van natuurherstelmaatregelen al veel eerder genomen, maar we hebben als Staten dit besluit al twee keer voor ons uitgeschoven.

Voorzitter, eerst het besluit om de vrijstelling voor beweiden en bemesten. Dat is onvermijdelijk. Het hoogste rechtscollege van ons land, de Raad van State, heeft bepaald dat deze vrijstelling onrechtmatig is. Dat laat ons geen andere keus. Maar dat wil niet zeggen dat we blij zijn met de mogelijke gevolgen als dit zou betekenen dat nog meer koeien daarmee permanent op stal komen te staan. Weidegang is belangrijk voor het welzijn van álle landbouwhuisdieren.

We komen daarom met een motie waarin we GS verzoeken om weidegang voor koeien – binnen de mogelijkheden van de wet – te borgen in onze Omgevingsverordening. Deze motie wordt mede ingediend door GroenLinks en SP.

Voorzitter, dan de vrijstelling voor natuurherstelmaatregelen. In het nu voorliggende conceptbesluit zit een onbedoeld en volgens ons ongewenst neveneffect. En dat is dat deze vrijstelling lopende juridische procedures zou kunnen doorkruisen. Dat is namelijk het geval als er nog bezwaar- of beroepsprocedures lopen voor reeds vergunde maatregelen. Als voorbeeld refereer ik naar een van de insprekers tijdens de afgelopen Statentafel. Ik geloof niet dat het de bedoeling is van deze vrijstelling om het tapijt onder dit soort procedures vandaan te trekken.

Daarom komen we met een amendement waarmee we een extra voorwaarde toevoegen, zodat de vrijstelling slechts geldt voor herstelmaatregelen waarvoor nog niet eerder een vergunning is afgegeven. Dit amendement wordt mede ingediend door de ChristenUnie en de PvdA.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2020-2023

Lees verder

Bijdrage bij Rekenkamerrapport 'Drinkwaterbronnen grondig beschermd?’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer