Bijdrage Staten­voorstel inves­te­rings­voorstel adaptieve drink­wa­ter­stra­tegie Over­ijssel


10 december 2020

Voorzitter,

Om te beginnen wil ik opmerken dat droogte een keuze is. We doen vaak alsof het ons overkomt, maar droogte is in óns land een politieke keuze. We ontwateren ons land voor economische belangen, vooral voor landbouwbelangen. Dat doen we al lang en al zeker 40 jaar kennen we de kwalijke gevolgen daarvan: bodemdaling - met alle gevolgen van dien, 1 miljoen woningen die dreigen te verzakken-, verzilting, schade aan de natuur. Hoe droger het bos, hoe kwetsbaarder de fijnspar is voor de letterzetter, een bastkevertje. Nu krijgen we door klimaatverandering te maken met extremere weerspatronen. Dus enkele wat droge zomers verder, zitten we nu zelfs met een drinkwaterprobleem.

Voor het drinkwatertekort ligt er nu een investeringsvoorstel. Wij kunnen instemmen met het voorstel om te investeren in de voorgestelde onderzoeksacties. Wel zien we risico’s in het verder uitputten van de vergunde ruimte. Niet voor niets is deze ruimte eerder niet volledig benut. De gevolgen voor de natuur, verzilting en waterkwaliteit kunnen groot zijn. Onze fractie vraagt zich daarom af of er niet gewoon teveel ruimte vergund is. Daarom dienen we de motie van GroenLinks mee in. We willen als PS betrokken blijven bij de uitvoeringsagenda.

Maar voorzitter, met dit voorstel lossen we het droogteprobleem niet op. Want ondertussen, zo lezen we ook in het voorstel, “wordt nog veel neerslag afgevoerd naar zee.” Nog steeds wordt het waterpeil laag gehouden. Nog steeds wordt ten behoeve van de landbouw water afgevoerd in het voorjaar en opgepompt in de zomer. Maatregelen daartegen zijn essentieel voor het behoud van onze leefomgeving. Deze vinden we niet in dit voorstel over drinkwater, maar zitten in het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland . Dit programma ZON loopt volgend jaar af en dus stelt GS samen met de partners een nieuw maatregelenprogramma op voor de uitvoeringsperiode 2022-2027. Een programma met directe gevolgen voor onze drinkwatercapaciteit, onze natuur en onze bodem, maar waar we als PS weinig bij betrokken worden.

Voorzitter, ik zou het op prijs stellen als de gedeputeerde straks wil ingaan op onze betrokkenheid bij het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland. En ik zou hem willen uitnodigen om daarbij eens te reflecteren op dat andere maatregelenprogramma dat we moeten opstellen en vaststellen en waarin we als provincie ook ‘slechts’ een van de partners zijn in een brede bestuurlijke omgeving: de Regionale Energiestrategieën. We zien qua proces overeenkomsten tussen het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland en de Regionale Energiestrategieën: ook hier moeten we als provincie samen met andere overheden maatregelen nemen voor een duurzaam gebruik van de leefomgeving met gevolgen voor de ruimtelijke ordening. Maar daar waar we als PS bij de RES’en nauw worden betrokken, worden we dat niet bij programma ZON. Graag wil ik de gedeputeerde vragen welke mogelijkheden hij voor onze Staten ziet om meer betrokken te worden bij de te maken keuzes voor de zoetwatervoorziening van Oost Nederland.

Dank u wel

Interessant voor jou

Toelichting amendement en motie bij Statenvoorstel Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis

Lees verder

Bijdrage bij motie Geen ontheffing avondklok voor de jacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer