Toelichting amen­dement en motie bij Staten­voorstel Over­ijs­selse herstel- en tran­si­tie­aanpak corona­crisis


11 november 2020

Voorzitter,

Onze fractie dient vandaag een amendement en een motie in. Beide bij het Statenvoorstel Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis.

Eerst het amendement. Dit dienen we in samen met D66, Forum, CDA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA en Groep Schönbaum.

Met dit amendement stellen we budget beschikbaar om de extra kosten die terreinbeheerders door de coronacrisis maken als gevolg van de toegenomen drukte in onze natuurgebieden. Op verzoek van de Staten heeft het college in beeld gebracht welke extra kosten voor toezicht, handhaving en beheer de TBO’s hebben gemaakt. Die inventarisatie telt op tot bijna €250.000 voor de afgelopen zomerperiode. Ik stel het zeer op prijs dat het college er in geslaagd is om dit duidelijk te krijgen voorafgaand aan deze vergadering. Dank daarvoor.

Het voorgestelde bedrag van €500.000 is voldoende om – naast de reeds aangetoonde kosten van dit jaar – ook de extra kosten voor het komende jaar grotendeels te dekken. We laten het graag aan het college om hiervoor een passende verdeelsleutel vast te stellen.

Dan de motie. Die dienen we in samen met de ChristenUnie.

De motie sluit aan bij een discussie die we in de commissie hebben gehad over de lening van €10 mln aan Wadinko voor het ondersteunen van MKB-bedrijven. Het gaat ons hierbij om de verbinding met het realiseren van de maatschappelijke opgaven, zoals op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie en dan vooral de mate waarin we die verbinding leggen. Ik heb met belangstelling geluisterd naar de reactie van dhr. Van Hijum op onze oproep in de vorige termijn om dit sterker te doen. O.a. naar zijn pleidooi voor het MKB. In reactie daarop wil ik graag uitspreken dat ook wij het belang van het MKB onderschrijven en daar absoluut niet tegen zijn. Maar we zijn wel tegen het investeren van overheidsgeld in niet-duurzame sectoren. Dat willen we voorkomen.

Specifiek roept onze motie GS op om aan de Wadinko lening expliciet de voorwaarden te koppelen dat deze middelen alleen worden ingezet ter ondersteuning van bedrijven die werkelijk een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke opgaven. Dus ja, investeren in het MKB en familiebedrijven, dat steunen we. Maar er zijn ook MKB bedrijven die niet aan de duurzaamheidsrandvoorwaarden voldoen en daar moeten we niet in investeren. Dat past volgens ons uitstekend in het Rijnlands model, wat gedeputeerde Van Hijum zojuist aanhaalde. Zodat ook deze 10 miljoen er aan bijdraagt dat we groener uit de crisis komen.

Interessant voor jou

Algemene beschouwing

Lees verder

Bijdrage Statenvoorstel investeringsvoorstel adaptieve drinkwaterstrategie Overijssel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer