Motie duur­zaam­heids­cri­teria biomassa


13 mei 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 13 mei 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat benutting van biomassa voor de verduurzaming van de energievoorziening leidt tot een indringend duurzaamheidsdilemma, waarbij enerzijds de inzet van biomassa noodzakelijk lijkt om richting 2050 de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en anderzijds de vrees bestaat dat toenemende benutting van biomassa zal leiden tot een nog verdergaande aanslag op de natuur1,

constaterende dat biomassa-energieprojecten die ondersteund worden vanuit Energiefonds Overijssel (EFO) moeten voldoen aan enkele duurzaamheidcriteria voor de herkomst van de biomassa (lokaal en NTA 8080 certificering),

van mening dat zulke duurzaamheidscriteria ook zouden moeten gelden voor biomassa-energieprojecten in onze provincie die geen gebruik maken van ondersteuning vanuit EFO,

roepen GS op om te onderzoeken welke duurzaamheidscriteria als voorwaarde gesteld kunnen worden voor alle biomassa-energieprojecten in de provincie Overijssel en een voorstel daartoe ter besluitvorming voor te leggen aan PS,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Sybren Stelpstra
ChristenUnie

Wybren Bakker
D66

Peter Hermans
PvdA

Robert Jansen
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA

Tegen

Forum voor Democratie, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Bijstelling budget Impuls voor Natuur

Lees verder

Motie Goede voorbeeld geven eiwittransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer