Mest­ver­gisting


Mestvergisters zijn niet duurzaam en horen niet bij een verantwoorde landbouw. Er komen geen nieuwe installaties bij, uitbreidingen worden niet vergund en er komt beleid om het aantal mestvergisters af te bouwen. Mestvergisters vormen geen onderdeel van de transitie naar hernieuwbare energie.

De Partij voor de Dieren wil dat de problemen rond de productie van mest bij de bron worden aangepakt. Nederland kent als gevolg van een immense veestapel een gigantisch mestoverschot dat zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. De veestapel zal in zijn geheel moeten krimpen, waardoor er niet meer mest wordt geproduceerd dan er verantwoord op de Nederlandse landbouwgronden gebruikt kan worden.


Het standpunt Mestvergisting is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie Landbouw en voedsel