Motie Groener uit de crisis


1 juli 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 1 juli 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • het feit dat COVID-19 inmiddels grote economische consequenties heeft gekregen mede het gevolg is van het dominante economische model van de afgelopen dertig jaar1;
  • dit model een steeds maar groeiende circulatie van goederen en mensen vereist, ongeacht de talloze ecologische problemen en de toenemende ongelijkheid die dit veroorzaakt,

constaterende dat

  • GS een procesvoorstel doen om te komen tot herstelmaatregelen;
  • de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) [2] stelt dat het zaak is om de verduurzaming van de economie een prominente plek te geven in het economisch herstelbeleid;
  • 170 Nederlandse wetenschappers in een manifest oproepen Nederland duurzamer en eerlijker te maken [1],

van mening dat GS, voor het nog op te stellen Statenvoorstel voor herstelmaatregelen, terecht stelt dat het bij "herstel" niet per se gaat “om het repareren van schade in het kader van de "oude orde" maar om herprioritering en heroverweging in een postcorona tijdperk”,

roepen GS op

  • bovengenoemde adviezen niet te negeren;
  • bij het opstellen van de herstelmaatregelen uit te gaan van een model dat onderscheid maakt tussen sectoren die duurzaam kunnen groeien en investeringen nodig hebben (zoals openbaar vervoer, schone energie, onderwijs en zorg) en sectoren die moeten krimpen, gegeven hun fundamentele gebrek aan duurzaamheid of hun rol in het aanjagen van overmatige consumptie (zoals de olie-, gas-, vee- en reclame-industrie),

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

1. https://www.trouw.nl/duurzaamh...

2. https://www.wrr.nl/publicaties...


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Goede voorbeeld geven eiwittransitie

Lees verder

Amendement Kanaal Almelo-de Haandrik – Schademeldingen na 16 juni 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer