Motie Hervatten aanpak twee­jaars­termijn


26 februari 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 26 februari 2020,

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • bedrijven met een Wnb-vergunning die is uitgegeven binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) twee jaar de tijd hebben gekregen om het project of de uitbreiding te realiseren;
  • na het verstrijken van de tweejaarstermijn, de provincie kan controleren of het bedrijf daadwerkelijk de uitbreiding heeft gerealiseerd;
  • als dat niet het geval is, de provincie de toegekende ontwikkelingsruimte geheel of gedeeltelijk kan intrekken;
  • provincie Overijssel na de RvS-uitspraak van 29 mei 2019 is gestopt met de controles op de tweejaarstermijn,
  • ontwikkelingsruimte schaars is en de niet-benutte ontwikkelingsruimte nodig is voor het toestaan van nieuwe economische activiteiten,

van oordeel dat

roepen GS op

  • de controles op de tweejaarstermijn te hervatten;
  • over te gaan tot het intrekken van niet-benutte ontwikkelingsruimte waarvoor de tweejaarstermijn is verstreken,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Wybren Bakker
D66


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Geen bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebied

Lees verder

Motie Naleven uitspraak Raad van State

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer