Provincie neemt stikstof nog steeds niet serieus


13 november 2019

De provincie Overijssel weigert het stikstofprobleem nog steeds serieus te nemen. In de provinciale begroting voor 2020 wordt vrijwel geen rekening gehouden met de onvermijdelijke maatregelen die genomen moeten worden om de stikstofdepositie te verminderen. De motie van de Partij voor de Dieren om de stikstofproblematiek mee te nemen in het weerstandsvermogen en dus voor te sorteren op komende maatregelen, haalde het niet.

Het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie Remkes) adviseert dat agrariërs die stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied veroorzaken door de overheid gericht moeten worden uitgekocht of gesaneerd. Wie dit gaat betalen is nog niet bekend, maar dat de provincie bij zal moeten dragen als bevoegd gezag voor vergunningverlening binnen de Wet natuurbescherming, is onvermijdelijk. Het college van gedeputeerde staten heeft de financiële risico’s, naar aanleiding van de uitspraak van het Europese gerechtshof over het programma aanpak stikstof (PAS) en het advies van de commissie Remkes, echter niet meegenomen bij het vaststellen van het benodigde weerstandsvermogen in de begroting voor 2020. Onverantwoord, volgens de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Luuk Folkerts noemt het exemplarisch voor het handelen van GS: "struisvogelpolitiek". Ook toen duidelijk werd dat het Programma Aanpak Stikstof juridisch niet houdbaar was, werden geen voorbereidingen getroffen.

Lees hier de algemene beschouwing van de Partij voor de Dieren bij de begroting 2020 over struisvogelpolitiek.
Lees hier de toelichting bij het indienen van de motie.